Persbericht omtrent besluitvorming trapveld

Vanwege een subjectief geschetst beeld omtrent de besluitvorming rondom het
zogenoemde ‘trapveld’, heeft de PKN-gemeente te Arkel besloten dit persbericht te
publiceren. We willen graag iedereen die geïnformeerd wil worden daartoe op een
objectieve en transparante manier de mogelijkheid bieden.

In de afgelopen decennia zijn we, bij monde van verschillende bestuurders binnen het
College van Kerkrentmeesters, met de burgerlijke gemeente in gesprek geweest.
Dit om een goede bestemming te vinden voor het perceel grond aan de Harpstraat.
Dat alles in het verlengde van ons beleidsplan, waarin al geruime tijd geleden opgenomen
is om afscheid te nemen van dit perceel.

Verschillende malen is gebleken dat we niet tot overeenstemming konden komen. We
hebben daar veel tijd en energie in gestoken, we zijn zeer constructief en meedenkend
geweest en er is van onze kant ook creatief over nagedacht, maar uiteindelijk is er vanuit
de gemeente geen realistisch voorstel gekomen dat enigszins tegemoet komt aan de
waarde van het perceel. Ook omwonenden hebben niet een dergelijk voorstel aan ons
gedaan. Het laatste initiatief is geweest om medewerking te verlenen aan het realiseren
van een Cruijff-court. Ondanks onze zeer meewerkende houding is ook dat niet gelukt.

Om ons beleidsplan ten uitvoer te brengen hebben we vervolgens nagedacht welke
maatschappelijke bestemming ten goede aan het dorp zou kunnen komen. Er blijkt
behoefte, met name voor oudere inwoners met een zorgvraag, aan geschikte woonruimte
in het dorp. Onderdeel daarvan is dat oudere inwoners die dat willen dan in het dorp
kunnen blijven wonen. Met dit gegeven zijn we op zoek gegaan naar een partij die dit plan,
passend binnen het al lange tijd geldende bestemmingsplan, verder op zou kunnen pakken.
De opdracht die wij onszelf gesteld hebben is:
1) passend bij de uitgangspunten van de kerkelijke gemeente
2) van toegevoegde waarde voor de gemeenschap van Arkel
3) een faire opbrengst
Het laatste punt is mede van belang vanwege de input vanuit ons college dat onze
begroting de komende jaren een duidelijk tekort laat zien.

Omdat we als kerk geen projectontwikkelaar willen zijn, heeft het college aan de
kerkenraad voorgesteld en goedkeuring verkregen om de grond te verkopen aan een partij
die er, rekening houdend met de genoemde drie punten, mee aan de slag wil. We zijn
uitgekomen bij de SVE Group uit Loosdrecht, die ervaring heeft met de ontwikkeling van
grotere (zorg)projecten en bekend staat als een stabiele en gezonde partij. Besloten is een
zorgcentrum te ontwikkelen voor alle inkomensgroepen. Hiervoor is een overeenkomst
gesloten, betreffende de verkoop van het perceel. Al weer enige tijd hebben we als kerk
dan ook geen directe bemoeienis noch verantwoordelijkheid als het gaat over het vervolg
van dit proces.

Dit alles hebben we inhoudelijk gedeeld en besproken tijdens een aangekondigde
bijeenkomst voor gemeenteleden op 14 mei 2023. We hebben er vertrouwen in dat de door
ons gemaakte keuzes zullen leiden tot een zorgcentrum met veel toegevoegde waarde voor
het dorp. De opbrengst zorgt voor de kerk voor een gezond fundament voor de langere
termijn. Onderdeel daarvan is het voornemen om ons ook in de toekomst in te zetten voor
andere initiatieven die het dorp ten goede komen.

Moderamen PKN gemeente te Arkel, 13 september 2023
info@koepelkerkarkel.nl