Jaarrekening inzien

Aan alle gemeenteleden,

In de kerkenraadsvergadering van 28 maart jl. is de jaarrekening 2022 van onze gemeente vastgesteld en goedgekeurd.

De ANBI-publicatie is op de website geplaatst, waarin de verkorte staat van baten en lasten is opgenomen.

De complete jaarrekening ligt t/m 28 april voor gemeenteleden op afspraak ter inzage bij de penningmeester van het CvK.
Voor vragen cvk@koepelkerkarkel.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

College van Kerkrentmeesters