Bericht van het CVK

Aan alle gemeenteleden,

In de kerkenraadsvergadering van 21 mei jl. is de jaarrekening 2023 van onze gemeente vastgesteld en goedgekeurd.

De ANBI-publicatie is op de website geplaatst, waarin de verkorte versie staat van baten en lasten is opgenomen.

De complete jaarrekening ligt t/m 4 junivoor gemeenteleden op afspraak ter inzage bij de penningmeester van het CvK.
Voor vragen cvk@koepelkerkarkel.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

College van Kerkrentmeesters